Inovess

Në objektet e saj, kryesisht në rikonstruksion, Inovess realizon edhe punime të tjera si; punime murature, punime tulle, punime betoni, shtrim pllaka të çdo dimensioni, shtrim parketi.

Inovess ofron nënkontraktim për kompanitë e ndërtimit në zbatimin e punimeve të; termoizolimit, hidroizolimit, sistemet elektrike, punimet hidrualike, punimet e gipsit, patinim dhe lyerje. Ndërkohë në procest e rikonstruksionit për godina banimi apo shërbimi, apartament, vila, biznese,  grupet e punës të Inovess janë të strukturuara me specialist të çdo fushe për të zbatuar projektin e plotë.