Rikonstruksion institucioni – Komiteti Shqiptar I Birësimit

Zbatim i punimeve ndërtimore:

✔ Hidroizolim
✔ Lyerje